ஏட்டுச்சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பது என்றோ கூறப்பட்ட தமிழ்ப்பழமொழி !!