தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Friday, January 18, 2013

ஒஸ்கார் விருதுக்கு தெரிவான தமிழ் பாடல்!...


நமது கலாச்சாரத்தை தமது போன்று சீர்கெடுக்க கொடுக்கும் பரிசுதான் இது,இதில் பெருமை எம்மவருக்கு!!நம் கலையறியாதவர் பரிசை பெறுவது நமது கலையை ,நம்மினத்தை அவமதிப்பதாகும் ,அதற்கு பாராட்டா?

சிவம்,சிவாயநம!தட்சாயினி !!!