தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Sunday, November 10, 2013

ஆகாயத்திலே நடந்த உண்மை.


யார் தான் தமிழர்கள்??-மரபணு அடிப்படையில் சாதிகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை


காமம்


தேவர் என்பது சாதி அல்ல, அது பட்டம்!!


ஆதி காவியம்-பகுதி ,,06 ,,

ஆதி காவியம்-பகுதி ,5,,,

ஆதி காவியம்-பகுதி ,,,,04,,

ஆதி காவியம்-பகுதி ,,,03 ,

ஆதிகாவியம்-பகுதி 02 ,,,

ஆதி காவியம் -பகுதி 01