தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Sunday, January 10, 2016

இராஜராஜசோழன் இந்தோனசியாவில் கட்டிய நுழைவாய்!


1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழன் இராஜராஜசோழன் இந்தோனசியாவில் கட்டிய நுழைவாய் இன்னும் சிங்கம் போல நம் தமிழரின் அடையாளம்.....

No comments:

Post a Comment