தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Tuesday, January 19, 2016

ஆங்கிலம் தமிழில் இருந்து வந்ததா? ஆதாரம் இதோ...........


ஆங்கிலம் தமிழில் இருந்து வந்ததா?
ஆதாரம் இதோ...........
W.W skeat என்பவர், The Etymological dictionary of the
English language இல் உள்ள 14,286 சொற்களில் 12,960
வார்த்தைகள் தமிழிலிருந்து வந்தவை
(அதாவது 90% வார்த்தைகள் தமிழிலிருந்து
வந்தவை) என்கிறார் ஆய்வின்படி.
எடுத்துகாட்டுகள் :
Cry - ”கரை” என்ற தூயத் தமிழிலிருந்து வந்தது.
கரைதல் என்றால் கத்துதல். காக்கைக் கரையும்
என்பர்.
Clay - களி (களிமண்) என்ற தமிழ்ச்சொல்லிலி
ருந்து வந்தது.
Blare - ”பிளிறு” என்ற தமிழ்ச்சொல்லிலி
ருந்துவந்தது.
Culture - கலைச்சாரம் என்பதிலிருந்து வந்தது
இதுமட்டுமல்ல இலத்தின், கிரேக்கம், செர்மன்
மொழிகள் போன்ற பலவும் தமிழ்
மூலத்திலிருந்து வந்தவை பின்
ஒன்றோடொன்று கலந்து பலச் சொற்களை
உருவாக்கிக் கொண்டன என்று சொல்
ஆய்வாளர்கள் உறுதிசெய்கின்றனர்.
ஆதாரம் : “உலகமொழிகளில் தமிழ்ச்சொற்கள்” -
ப.சண்முகசுந்தரம். உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி
நிறுவன வெளியீடு.
==========================
தமிழ் உலக மொழிக் எல்லாம் தாய் மொழி ,
உலக கலாச்சாரங்களின் தொட்டில் ,
உலக நாகரீகங்களின் ஊற்று ,
உலகத்தில் உள்ள மதங்களின் தொடக்கம் தமிழ் !
The mother of all languages is the TAMIL language ; the cradle
of all cultures ; all relegions and all civilizations !
தமிழ் மொழியில் இருந்து வந்த ஒரு மொழியே
ஆங்கிலம் .
S + பேசு = speach
S + பஞ்சு = sponge
S + மெது = smooth
S + பரவி = spray
S + உடன் = sudden
S + நாகம் = snake
S + சேர்த்தால் (ஸ் சத்தம் ) 600 க்கு மேட்பட்ட தமிழ்
சொற்களுக்கு ஒரே அர்த்தம் உள்ள ஆங்கில
சொற்கள் வரும் ..
உருளை = roll
(கல் கவியல் ஆக கணக்கு பார்க்கும் தமிழர்
முறை )கற்குவியல் = Calculation ; calculatrice .
கொல் = kill ( தமிழில் "கொ " வரும் இடத்தில் " K "
ஆங்கிலத்தில் போட்டால் 100 english word வரும் )
" பொத்தல் " ல இருந்து பொத்தான் = Button
உலகில் உள்ள , இருந்த அனைத்து மொழிகளிலும்
தமிழ் மொழி இருக்கின்றது .
ஆங்கிலத்தில் 20 % தமிழ் மொழி உள்ளது .
ஆங்கிலத்தின் தாய் மொழியான :
லத்தீன் , கிரேக்கம் = 50 % தமிழ் மொழி உள்ளது .
லத்தீன் , கிரேக்கத்தின் தாய் மொழியான
சமஸ்கிரதம் ஓரு தமிழர் எழுதிய எழுத்து மொழி .

2015 ஆய்வுகளின் படி :
( Germany ல் உள்ள மொழி ஆய்வு பல்கலைக்கழகத்தி
ல் படிப்பிக்கின்றார்கள் germain மொழியின் தாய்
மொழி சமஸ்கிரதம் என்றும் ( europe ய
மொழிகளின் தாய் மொழி சமஸ்கிரதம் என்றும் )
- சமஸ்கிரம் என்றால் அர்த்தம் செய்யப்பட்ட மொழி .
- இயற்கிரதம் ( தமிழ் ) என்றால் அர்த்தம்
இயற்கையான மொழி . )
சமஸ் + கிரதம் என்றால்: செய்யப்பட்ட மொழி
சம = சமைத்தல் = செய்
கிரதம் = பாஷை = மொழி .
இயற் + கிரதம் என்றால் தமிழ் மொழி ( இறை
மொழி , இயற்கையான மொழி )
இயற் = இயற்கை
கிரதம் = பாஷை = மொழி
மண்டரீன் சீனா ; கீபுரு யூதர்களின் ; அரபி = 65 %
தமிழ் மொழி உள்ளது .
கீபுருவின் தாய் மொழி அரமைட் ,
அரபு மொழியின் தாய் மொழி zero-அரமைட் .
அரமைட் , zero-அரமைட் = 80 % தமிழ் மொழி உள்ளது
.
தமிழ் மொழி பிறந்த இடத்தில் இருந்து : 1000
வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மொழி சிதையும் .
1000 Km க்கு தூரத்திற்கு ஒரு முறை மொழி
உடையும் !
" ழ " உச்சரிப்பு தமிழ் , மலையாளம் , மண்டரீன் சீனா
ஆகிய மூன்று மொழிகளில் மட்டுமே உள்ளது .
700 வருடங்களுக்கு முதல் மலையாளம் என்ற ஒரு
மொழி இல்லை !
தாய் தமிழகத்தின் ஒரு தமிழ் பகுதியே இன்றைய
மலையாளம் .
அம்மா , அப்பா என்ற தமிழ் சொல் இன்று உலகில்
உள்ள 200 மொழிகளில் உள்ளது .
தமிழ் மொழியில் உள்ள தொன்மையான நூல்கள்
போல வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லை .
இன்று யூத இனத்தில் உள்ள தொன்மையான நூல்
( ஒன்று மட்டுமே உள்ளது )
கி. முன் 2000 .
தமிழ் இனத்தில் உள்ள தொன்மையான பல நூல்கள்
: கி. முன் 3000 ; கி.முன் 5000 ;
கி. முன் 7000 நூலான தொல்காப்பியமும் உள்ளது .
தமிழில் மட்டும் தான் சொற்களுக்கு பொருள்
வரும் :
கட்டுமரம் என்ற தமிழ் சொல் உலகில் உள்ள
அனைத்து ( 7102 ) மொழிகளிலும் கட்டுமரம் தான்
.
மரத்தை கட்டுவதால் கட்டு மரம்
இன்று உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் "
கட்டு மரம் " தான்]
ஆங்கிலம் பேசுவது பெருமை என நினைக்கும்
தமிழர்களுக்கு உரக்கச்சொல்லுங்கள் பகிருங்கள்.
Kiruba Haran

No comments:

Post a Comment