தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Tuesday, December 15, 2015

உலகின் மிகவும் பழமையான 10 மொழிகளில் தமிழ் மொழியே முதலிடம்.!

உலகத்தில் மிகவும் பழமையான பத்து மொழிகளை Worldblaze இணையத்தளம் வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது. உலகில் பேசப்படும்/பட்ட மிகப்பழமையான முதல் பத்து மொழிகள் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மொழியானது தோன்றியிருந்தாலும், கிட்டத்தட்ட 6000 மொழிகள் தற்போது உலகெங்கும் பேசப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மொழிகளில் பழைய மொழிகள் எவையென்பதைக் கண்டுபிடிப்பதில் பல சிரமங்கள் இருக்கின்றன. எங்களால் உருவாக்கப்பட்ட வரிசை இது.
■ 10 வது இடத்தில் லத்தீன் மொழி (Latin) ரோம சாம்ராஜ்ஜியத்தில், லத்தீன் மொழி பரவலாகப் பேசப்படதாகக் கருதப்படுகிறது. அது கி.மு.75 ஆண்டு அளவுகளில் உருவாகியிருக்கலாம்.
■ 9 வது இடத்தில் ஆர்மேனியன் மொழி (Armenian) இந்தோ – ஐரோப்பிய மொழியாகக் கருதப்படும் ஆர்மேனிய மொழி, கி.மு. 450 வருட அளவில் தோன்றியிருக்கலாம்.
■ 8 வது இடத்தில் கொரியன் மொழி (Korian) கொரியன் மொழி கி.மு.600 ஆண்டளவில் உருவாகியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
■ 7 வது இடத்தில் எபிரேய மொழி (Hebrew) இஸ்ரேலில் அங்கீகாரமுள்ள மொழியான, எபிரேய மொழி கி.மு.1000 ஆண்டுகள் பழமையானது என்கிறார்கள்.
■ 6 வது இடத்தில் அராமிக் மொழி (Aramaic) அரபு மொழி, எபிரேய மொழி ஆகிய இரண்டுக்கும் அடிவேராக இருந்த மொழி அராமிக் மொழியென்று சொல்கிறார்கள். இது கி.மு.1000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலங்களில் உருவாகியிருக்கிறது.
■ 5 வது இடத்தில் சீன மொழி (Chinese) சீனர்களாலும், சுற்றுப் பிரதேச மக்களாலும் பேசப்பட்டுவந்த இந்தச் சீன மொழி, கி.மு.1200 வருடங்களுக்கு முன்னர் உருவாகியிருக்கலாம்.
■ 4 வது இடத்தில் கிரீக் (Greek) கிரேக்க தேசத்திலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களிலும் கி.மு.1450 ஆண்டளவுகளில் கிரேக்க மொழி உருவாகியிருக்கலாம்.
■ 3 வது இடத்தில் எகிப்து மொழி (Egyptian) ஆஃப்ரோ – ஆசிய மொழியாகக் கருதப்படும் எகிப்திய மொழி, கி.மு. 2600 ஆண்டளவுகளில் உருவாகியிருக்கலாம்.
■ 2 வது இடத்தில் சமஸ்கிருத மொழி (Sanskrit) இந்தியாவில் உருவான சமஸ்கிருத மொழி, பல ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கு அடிப்படையானது. ஆனால் இதே மொழி தமிழ் மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது கி.மு. 3000 ஆண்டளவுகளில் உருவாகியிருக்கலாம்.
■ 1 வது இடத்தில் தமிழ் மொழி (Tamil) 5000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழைமயான மொழி தமிழ் மொழியாகும். இன்றுவரை உயிர்ப்புடன் இருக்கும் பழைய மொழிகளில் தமிழ் முன்னணியில் உள்ளது. ஆங்கில இணையத்தின் ஆதாரம்: www.worldblaze.in

http://www.jaffnalk.com/?p=5247


TOP 10 OLDEST LANGUAGES IN THE WORLD MAYBE

There are about 6000 languages that exist today. Language began thousands of years ago and determining the oldest of them is a hot debate. Researchers continuously search for proof of the earliest existing languages even though it is a very difficult task. Therefore, many contenders make the list for the oldest languages. Let’s take a look at the top ten oldest languages in the world.

10. LATIN

Latin
Old Latin refers to the Latin language in the period before 75 BC. Latin was the language of the victors of many wars and battles fought on theItalian peninsula. It gained most importance when it became the formal language of the Roman Empire. All Romance languages are descended from Latin, and many words based on Latin are found in other modern languages such as English. Today, Latin is taught in higher education courses and still endures.

9. ARMENIAN

Armenian
Armenian is an Indo-European language spoken by Armenians. Its language has a long literary history, with a fifth-century Bible translation as its oldest surviving text. The last text found makes it likely that Armenian began around 450 BC. Today, Armenian is the mother tongue of over 5 million people.

8. KOREAN

Korean
The Korean language dates back to 600 BC.The Korean language is spoken by more than 65 million people living on the peninsula and its outlying islands as well as 5.5 million Koreans living in other parts of the world.  The fact that all Koreans speak and write the same language has been a crucial factor in their strong national identity.

7. HEBREW

Hebrew
Hebrew is over 3000 years old, originating around 1000 BC. It is an ancient Semitic language and the official language of the State of Israel. For many years, Hebrew was a written language mostly for sacred texts thereby given the name of “holy language.” Today it is both a spoken and written language that ties the Jewish community together.

6. ARAMAIC

Aramaic
Research has shown that large parts of Hebrew and Arabic languages are borrowed from the Aramaic language.Diplomatic documents between Aramaean city-states dating back to the 10th century BC (1000 BC) prove this to be one of the oldest languages.Modern Aramaic, in its various dialects, is spoken in modern-day Iraq, Iran, Syria, Israel, Lebanon, and the various Western countries to which the native speakers have emigrated, including Russia, Europe, Australia and the United States.

5. CHINESE

Chinese
The first written records of Chinese language date back 3000 years to 1200 BC and the Zhou Dynasty. Over time, the Chinese language has evolved and nearly 1.2 billion people speak some form of Chinese as their first language. This is the most popular language spoken in the world.

4. GREEK

Greek
The earliest written evidence of the Greek language dates back to 1450 BC. Greek is mostly spoken in Greece, Albania, and Cyprus, by roughly 13 million people. The Greek language has a long and rich history which makes it among the oldest of European languages.

3. EGYPTIAN

Egyptian
Egyptian is the oldest known language of Egypt. It comes from the Afro-Asiatic language family.Tomb walls bearing autobiographical writingsin Old Egyptian have been found dating back to 2600 – 2000 BC. There is considerable and varied literature in Egyptian. Today, Egyptian survives as the liturgical language of the Coptic Church.

2. SANSKRIT

Sanskrit
Researchers believe that Sanskrit, which heavily influenced many European languages, originated from Tamil. Sanskrit is the classical language of India, dating back to 3000 BC.Sanskrit is still one of India’s official languages, although its use in the vernacular is limited.

1. TAMIL

Tamil
Tamil language is more than 5000 years old and its literature is vast and varied. Tamil is one of the longest surviving classical languages in the world. Just 14 years ago, a survey concluded there were 1,863 newspapers published in Tamil proving the language is still used today.

Many scholars believe the origins of language are not suitable for serious study due to the lack of evidence. This list hones in on the oldest known languages still in existence today. Theory has it that the need for verbal communication arose because man formed groups to better hunt, thereby creating the need to communicate with one another. Language has evolved from the grunts and sounds of ancient man to today’s more sophisticated words and phrases.
http://www.worldblaze.in/top-10-oldest-languages-in-the-world/

2 comments: