தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Tuesday, May 8, 2012

கையிலுள்ள அக்குப்பஞ்சர் புள்ளிகள்!!


கையிலுள்ள அக்குப்பஞ்சர் புள்ளிகளையும் அவை எந்த உடலுறுப்புடன் தொடர்புபட்டுள்ளது என்பதையும் காட்டும் படம்.

No comments:

Post a Comment