தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Tuesday, May 23, 2017

கண்டேன் சீதையை ( சீதா எலிய) ,நுவரெலியா!


கண்டேன் சீதையை ....(ஆஞ்ச்நேயர் சீதையை காணும் முன் காலடிதடம் பதித்து இம் மலைமேல் ஏறினார்.இந்த மலை உஸ்சியில்தான் சீதா பிராட்டியார் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தார்.இங்க்கு 
நாளொன்றுக்கு ஒரு மலர் மட்டும் பூக்குமாம் ,வருடத்தில். ஒருமுறை மட்டும் மலை உச்சிக்கு சென்று தரிசன்ம் செய்ய முடியுமாம்.(சீதா எலிய ,நுவரெலியா )
No comments:

Post a Comment