தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Friday, March 10, 2017

கம்போடியாவில் ஆற்றின் அடியில் இருக்கும் 1000 சிவலிங்கங்கள்!

கம்போடியாவில் ஆற்றின் அடியில் இருக்கும் 1000 சிவலிங்கங்கள், மர்மம் வீடியோ

கம்போடியாவில் ஆற்றின் அடியில் இருக்கும் 1000 சிவலிங்கங்கள், மர்மம் வீடியோ
Hinduism in Cambodia is over 100o years old. Kings got their power from Hindu Gods and wanted the citizens to receive the grace of Hindu Gods. Kings created carvings of 1000 Shiva lingams on sandstone river bed in order to benefit the people.
- See more at: http://www.asrilanka.com/2017/03/09/41330#sthash.fTfYiEQ0.dpuf

No comments:

Post a Comment